20.12.2014
Annonser
Annonse

flygel

roede1

lodd

kalvåg17 bremanger17

Tour de Bremanger 2014 inv

Kommunevåpen lite formatVatn i Mevika og Framstevika

 

Grunna arbeid på vassledning, vert Mevika og Framstevika på Sande i Svelgen, utan vatn frå og med morgonen 05. mai og ut over dagen.

 

 

 

Ved spørsmål om dette ta kontakt med
Therese Heggelund på tlf. 95982998, mellom 08.00 og 15.00.

Ved spørsmål etter kl. 15.00, ring teknisk vakttelefon 95982999.

 

 

Jenser ten Johansen

støyva

påske14

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på
www.bremanger.kommune.no

 

 

Ledige stillingar i Bremanger Brannvern

Stilling med saksnr. 14/652

 

Bremanger brannvesen har ledige stillingar som deltids brannkonstabel på Hauge og Kalvåg.

 

Det er ein fordel med bakgrunn innan beredskap, redning og sikkerheit, men det er ikkje eit krav.
Søkjar må vere villig til å ta dei kurs som brannsjefen pålegg.

 

Ved tilsetjing må det leggjast fram helseattest som tilseier at du kan røykdykke, denne må ikkje være eldre enn 12 mnd.
Du må ha sertifikat for personbil, og det er ein fordel med sertifikat for tyngre køyrety, eventuelt også utrykkingssertifikat.

 

Stillingane føl eige lønnsregulativ. Elles gjeld vanlege kommunale tilsetjingsvilkår som går fram av lover, reglement og gjeldande tariffavtale.

 

Nærare opplysningar, ta kontakt med brannsjef Magne Igland tlf: 57 75 60 34/95 81 54 42

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

 

Søknadsfrist 18.04.2014 

 

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på
www.bremanger.kommune.no.

 

 

Ledige stillingar for lærarar og barnehagelærarar

Stilling med saksnr. 14/536

 

Oppvekstsentra i Bremanger kommune har god kvalitet, men vi vil bli endå betre. Difor treng vi fleire nye pedagogar frå kommande skuleår.

Oppvekstsentra inneheld skular og barnehagar. Alle oppvekstsentra er med i PALS, og dei som vert tilsette er forplikta til å jobbe etter PALS-modellen.

 

Vi har ledig følgjande stillingar frå 01.08.14:

Davik oppvekst
Det kan bli ledig 50 % stilling for lærar.
Fagønske: spes.ped.
30 % fast stilling for fagleiar skule.

 

Kalvåg oppvekst
100 % fast stilling for allmennlærar.
Fagønskje: norsk, matematikk og engelsk.

 

Hauge oppvekst
100 % årsvikariat med kompetanse innan norsk, engelsk, kunst og handverk.

 

Kolset oppvekst
To 100 % faste stillingar for lærar.
Fagønskje: allmennlærarutdanning, spes.ped., musikk, engelsk, norsk, kunst og handverk.
Ei av stillingane er tillagt kontaktlærarfunksjon.
55 % fast stilling for barnehagelærar/pedagogisk leiar i barnehagen.

 

Svelgen oppvekst
Tre 100 % faste lærarstillingar.
100% lærarvikariat frå snarast og til 31.07.15.
100 % lærarvikariat i perioden 01.08.14 – 31.07.15.
100 % lærarvikariat i perioden 01.08.14 – 31.01.15.
Fagønskje: musikk, kunst og handverk, engelsk, spansk, utdanningsval, mat og helse og norsk for  minoritetsspråklege barn og vaksne.

 

 

For alle stillingane gjeld

- Administrasjonsspråket i kommunen er nynorsk
- Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar
- Politiattest av nyare dato må leggjast fram
- Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass
- God pensjonsordning og heildøgns forsikring

 

Dei som blir tilsette i undervisningsstilling må rekne med å bli kontaktlærar. Dei som blir tilsette for å undervise vaksne minoritetsspråklege, må rekne med undervisning på ettermiddags- og kveldstid.

Denne utlysinga gjeld og andre lærar- og førskulelærarstillingar som kan bli ledige fram til august 2014.

 

Ved oppvekstsentra arbeider det få menn, og vi vil difor oppmode menn om å søkje.

 

Stillingane kan søkjast både som delstillingar eller heile stillingar, men deltidstilsette kan ikkje rekne med å få undervisningsfrie dagar.

 

Det er viktig at det går tydeleg fram av søknadane kvar du søkjer arbeid. Dersom du søkjer ved fleire av driftseiningane, prioriter ønska dine.

 

 

Nærare opplysingar om stillingane får du ved å vende deg til kvart oppvekstsenter:

 

Davik oppvekst:                     Driftssjef Helge Bakke, tlf. 95 98 52 64.

Hauge oppvekst:                    Driftssjef Kåre Magne Moe, tlf. 95 98 29 48.

Kolset oppvekst:                    Driftssjef Bjørg Olsbø, tlf. 95 98 60 30.

Svelgen oppvekst:                 Driftssjef Carina Solvåg, tlf. 91 65 85 37.

Kalvåg oppvekst:                   Driftssjef Isak Berle, tlf. 95 98 29 55.

 

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter: http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist: 01.04.14

Hello Bremanger

Ivar Medaas “Dar kjem dampen”

Soft

I Bremangerhallen 21. mars 2014 kl. 19.00

 

I denne kabareten følgjer ein den folkekjære visesongaren Ivar Medaas si reise frå fjøs til scene!

 

 

Billettar kan kjøpast på førehand på billettservice.no eller ved inngangen.

Ynskje alle velkommen til ei «gamal og god skodespel-framsyning»!

 

Dar kjem dampen

Kommunevåpen lite formatEigedomsskatt

I medhald av lov av 6. juni 1975, om eigedomsskatt i kommunane, §15  vert eigedomsskattelistene for Bremanger lagt ut til offentleg gjennomsyn på rådhuset i Svelgen i 3 veker frå 1. mars 2014.

Klage på utskriven skatt må gjerast skriftleg, og innan 3 veker, frå den dag det vert kunngjort at eigedomsskattelistene er lagt ut.

Klagen sendast til:

Bremanger eigedomsskattekontor, Postboks 104, 6721 Svelgen

 

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

LEDIG STILLING SOM DRIFTSSJEF FOR TEKNISK DRIFTSEINING
Stilling med saksnr. 14/296

Etter intern omorganisering er det ledig 100 % fast stilling som driftssjef for teknisk driftseining i Bremanger kommune for snarleg tilsetjing.

 Stillinga er tillagt ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygg og kommunaltekniske anlegg, med personalansvar for 16 tilsette ved driftseininga. Stillinga ligg direkte under rådmannen.

Dei kommunaltekniske tenestene omfattar kommunale vegar, grøntareal og VA-anlegg, i tillegg til driftsingeniør og ca. 5 stillingar i uteseksjonen.

Vaktmeistertenesta har ansvar for drift og vedlikehald av kommunale bygg med installasjonar og uteområde, og har totalt 7,5 stillingar. I tillegg vil fagleiar elektro vere tilknytt driftseininga.

Driftssjefen vil ha ei aktiv rolle i høve utvikling og kvalitetsheving for begge fagområda, ansvar for budsjettoppfølging/økonomistyring og innkjøp av varer og tenester etter gjevne råmer. Innanfor kommunale bygg vil driftssjefen også ha ansvaret for utarbeiding av planar/utgreiingar og planlegging/styring av større og mindre prosjekt.

Plan- og forvaltningsoppgåver i høve dei kommunaltekniske tenestene er lagt til ei anna eining.

 Vi søkjer ein person som har: 

 • Ingeniørhøgskule, bygningsfagleg retning eller tilsvarande, eller administrativ utdanning på høgskulenivå/bachelor med tilleggskompetanse innan byggfag eller kommunalteknikk. 
 • Erfaring frå kommune/anna offentleg eller privat verksemd innan fagområda. 
 • God kjennskap til bruk av nødvendig dataverktøy (kommunen nyttar m.a. GisLine, Revit, VPro og KomTek). 
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne. Administrasjonsspråket er nynorsk. 
 • Gode evne til både sjølvstendig arbeid og samarbeid med andre. 
 • Evne til å prioritere mellom mange oppgåver, og er strukturert og ryddig. 
 • Førarkort kl. B.
 • Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.

 Bremanger kommune kan tilby:

 • Spennande og allsidig jobb med eit variert arbeidsområde. 
 • Godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar. 
 • Fleksitid. 
 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring. 
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar. 
 • Løn etter avtale. 
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

 Spørsmål om stillinga kan rettast til teknisk sjef Magnhild Myklebust, mobilnr. 95983000/e-post mm@bremanger.kommune.no, eller til rådmann Tom Joensen, mobilnr. 47619641/ e-post tom.joensen@bremanger.kommune.no

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter: http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 SØKNADSFRIST: 7. MARS 2014.

 

 

 

 

Kommunevåpen lite formatHjortemøte på Kolseth skule den 4. mars  kl 1900.

 

Tema:  tildeling i 2014

• Bestandsutvikling
•  Kommunale målsettingar for hjortebestanden
•  Meir kalv og mindre bukk i tildelinga 2014
• 5 årig prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2013-2017

 

Foreleser er Arve Århus frå Sogn og Fjordane Skogeigarlag.
Målgruppe: Valdansvarlige, grunneigarar og jegerar. 
Elevene ved Kolseth skule sel kaffi og kaker.

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

 Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 

 

 

 

Ledig 100% stilling som arbeidsleiar i einetiltak - psykisk helse
Saksnr. 14/106 

Vi har ledig 100 % fast stilling i einetiltak i psykisk helse, to delt turnus.

Vi søkjer etter sjukepleiar /vernepleiar/sosionom med erfaring frå arbeid innan psykisk helse. Andre med relevant høgskuleutdanning er velkomne til å søkje. Oppmodar menn om å søkje.

 

Einetiltaket er 2:1 bemanna, og har 9 tilsette i 100 % stilling som går i medleverturnus.

For stillinga vert det lagt vekt på fleksibilitet, og evne til å skape gode fagmiljø og fagutvikling. Personlege eigenskapar vert vektlagt..

 

 

 

For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Anita Brevik tlf: 95 98 29 39

 

 

Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

 

 

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist: 19.02.14

 

Kommunevåpen lite format

BREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

 

 

Ferievikar i helse og omsorgssektoren sommaren 2014
Stilling med saksnr. 13/2719

 

Vi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar i alle tenestene i pleie og omsorgssektoren for sommaren 2014.

Vi kan tilby utfordrande og spennande arbeidsoppgåver i gode arbeidsmiljø ilag med erfarne kollegar.

Vi søkjer personar med erfaring frå pleie og omsorg, gjerne ferdig utdanna – eller under utdanning innan helse – og sosialfag. Personar med interesse for helsefaget, er positive og arbeidsvillige – er òg hjarteleg velkomne til å søkje.

 

Frå midten av juni til slutten av august treng vi ferievikarar på følgjande stadar:

 

 • Heimesjukepleien i indre – og ytre Bremanger.
 • Sjukeheimane Bremanger sjukeheim i Kalvåg og Svelgen bu- og servicesenter.
 • Bukollektiva Haugetun i Bremanger og Klokkartunet på Davik.
 • Tenestene for funksjonshemma i hogslia på Hauge og på Haugane i Svelgen.
 • Tiltaket psykisk helsevern i Svelgen – vikarane her treng erfaring.
 •  Legesekretær på Hauge , samt reinhaldar både på Hauge helsesenter og Svelgen helsesenter.

 

Vi treng vikarar til å rettleie, hjelp til pleie og til å ivareta dei daglege funksjonane. I tillegg til vikarar i direkte pasientkontakt, treng vi òg vikarar på reinhald, kjøkken og vaskeri.

Søkjarar til heimehjelp og i heimesjukepleie bør ha sertifikat til bil og gjerne moglegheit til å nytte privat bil.

 

Løn

Under 18 år: Løn etter tariff for unge arbeidstakarar.

Over 18 år: Begynnerløn 265.200 (ufaglært).

 

Ferievikarar som vert tilsette innan Helse og omsorg, og som er under 3-årig relevant høgskuleutdanning:

1. årsstudentar: årsløn 310.000

2. årsstudentar: årsløn 330.000

3. årsstudentar: årsløn 350.000

 

 

Etter fullført godkjend utdanning vert ein løna som fagpersonell elles i kommunen.

Tilsetjing skjer etter gjeldande lover og reglar.

 

Spørsmål kan du rette det til:

 

 

 

 

Dette er ein felles elektronisk søknad, så det er viktig at det går tydleg fram kor du søkjer, om du søkjer fleire stader og for kva tidsrom du søkjer.

 

Ved fleire av driftseiningane kan det vere aktuelt å forlenge engasjementet vidare utover i året eller i helgane.

 

Søknadane skal sendast via vårt digitale søknadssenter:
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Velkomen som søkjar til oss!

 

Søknadsfrist: 1. mars 2014

 

 

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 

 

 

Turistvert 
Stilling med saksnr. 14/165 

 

Ved turistinformasjonen i Kalvåg treng vi 2 turistvertar, frå juni til ca. medio august.

Stillinga er 100 %, inklusiv helg.

 

Ein søkjer etter ein utadvent og serviceinnstilt person helst over 18 år som har førarkort kl. B. Ein må kunne snakke norsk og engelsk flytande, og helst tysk.

Tilsetjing skjer etter gjeldande lover og reglar.

 

 

Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

 

Nærare opplysningar, ta kontakt med Ann Irene Gulestøl tlf 97 52 85 61

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist: 01.03.2014

 

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 

 

 

Ferievikar teknisk driftseining
Stilling med saksnr. 14/197 

Teknisk driftseining treng ferievikarar på Bremangerlandet.
Arbeidet vil i hovudsak omfatte stell av grøntareal og anna vedlikehald. Vi søkjer hovudsakleg etter personar over 18 år som har førarkort kl. B.

 

LØN

Under 18 år: Løn etter tariff for unge arbeidstakarar.
Over 18 år: Begynnarløn årsløn 262.100 (ufaglært).

 

Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.

• Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar

 

For informasjon om stillinga ta kontakt med oppsynsmann Terje Hauge tlf. 95 98 87 08.

 

Søknadane skal sendast via vårt digitale søknadssenter:
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

 

Treng du hjelp med å søkje elektronisk vend deg til Bremanger servicekontor.

Søknadsfrist: 01.03.14

 

Bremanger kommune


BNR
Bremanger