22.12.2014
Annonser
Annonse

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på
www.bremanger.kommune.no

 

 

Ledige stillingar i Bremanger Brannvern

Stilling med saksnr. 14/652

 

Bremanger brannvesen har ledige stillingar som deltids brannkonstabel på Hauge og Kalvåg.

 

Det er ein fordel med bakgrunn innan beredskap, redning og sikkerheit, men det er ikkje eit krav.
Søkjar må vere villig til å ta dei kurs som brannsjefen pålegg.

 

Ved tilsetjing må det leggjast fram helseattest som tilseier at du kan røykdykke, denne må ikkje være eldre enn 12 mnd.
Du må ha sertifikat for personbil, og det er ein fordel med sertifikat for tyngre køyrety, eventuelt også utrykkingssertifikat.

 

Stillingane føl eige lønnsregulativ. Elles gjeld vanlege kommunale tilsetjingsvilkår som går fram av lover, reglement og gjeldande tariffavtale.

 

Nærare opplysningar, ta kontakt med brannsjef Magne Igland tlf: 57 75 60 34/95 81 54 42

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

 

Søknadsfrist 18.04.2014 

 

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på
www.bremanger.kommune.no.

 

 

Ledige stillingar for lærarar og barnehagelærarar

Stilling med saksnr. 14/536

 

Oppvekstsentra i Bremanger kommune har god kvalitet, men vi vil bli endå betre. Difor treng vi fleire nye pedagogar frå kommande skuleår.

Oppvekstsentra inneheld skular og barnehagar. Alle oppvekstsentra er med i PALS, og dei som vert tilsette er forplikta til å jobbe etter PALS-modellen.

 

Vi har ledig følgjande stillingar frå 01.08.14:

Davik oppvekst
Det kan bli ledig 50 % stilling for lærar.
Fagønske: spes.ped.
30 % fast stilling for fagleiar skule.

 

Kalvåg oppvekst
100 % fast stilling for allmennlærar.
Fagønskje: norsk, matematikk og engelsk.

 

Hauge oppvekst
100 % årsvikariat med kompetanse innan norsk, engelsk, kunst og handverk.

 

Kolset oppvekst
To 100 % faste stillingar for lærar.
Fagønskje: allmennlærarutdanning, spes.ped., musikk, engelsk, norsk, kunst og handverk.
Ei av stillingane er tillagt kontaktlærarfunksjon.
55 % fast stilling for barnehagelærar/pedagogisk leiar i barnehagen.

 

Svelgen oppvekst
Tre 100 % faste lærarstillingar.
100% lærarvikariat frå snarast og til 31.07.15.
100 % lærarvikariat i perioden 01.08.14 – 31.07.15.
100 % lærarvikariat i perioden 01.08.14 – 31.01.15.
Fagønskje: musikk, kunst og handverk, engelsk, spansk, utdanningsval, mat og helse og norsk for  minoritetsspråklege barn og vaksne.

 

 

For alle stillingane gjeld

- Administrasjonsspråket i kommunen er nynorsk
- Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar
- Politiattest av nyare dato må leggjast fram
- Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass
- God pensjonsordning og heildøgns forsikring

 

Dei som blir tilsette i undervisningsstilling må rekne med å bli kontaktlærar. Dei som blir tilsette for å undervise vaksne minoritetsspråklege, må rekne med undervisning på ettermiddags- og kveldstid.

Denne utlysinga gjeld og andre lærar- og førskulelærarstillingar som kan bli ledige fram til august 2014.

 

Ved oppvekstsentra arbeider det få menn, og vi vil difor oppmode menn om å søkje.

 

Stillingane kan søkjast både som delstillingar eller heile stillingar, men deltidstilsette kan ikkje rekne med å få undervisningsfrie dagar.

 

Det er viktig at det går tydeleg fram av søknadane kvar du søkjer arbeid. Dersom du søkjer ved fleire av driftseiningane, prioriter ønska dine.

 

 

Nærare opplysingar om stillingane får du ved å vende deg til kvart oppvekstsenter:

 

Davik oppvekst:                     Driftssjef Helge Bakke, tlf. 95 98 52 64.

Hauge oppvekst:                    Driftssjef Kåre Magne Moe, tlf. 95 98 29 48.

Kolset oppvekst:                    Driftssjef Bjørg Olsbø, tlf. 95 98 60 30.

Svelgen oppvekst:                 Driftssjef Carina Solvåg, tlf. 91 65 85 37.

Kalvåg oppvekst:                   Driftssjef Isak Berle, tlf. 95 98 29 55.

 

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter: http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist: 01.04.14

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

 Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 

 

 

 

Ledig 100% stilling som arbeidsleiar i einetiltak - psykisk helse
Saksnr. 14/106 

Vi har ledig 100 % fast stilling i einetiltak i psykisk helse, to delt turnus.

Vi søkjer etter sjukepleiar /vernepleiar/sosionom med erfaring frå arbeid innan psykisk helse. Andre med relevant høgskuleutdanning er velkomne til å søkje. Oppmodar menn om å søkje.

 

Einetiltaket er 2:1 bemanna, og har 9 tilsette i 100 % stilling som går i medleverturnus.

For stillinga vert det lagt vekt på fleksibilitet, og evne til å skape gode fagmiljø og fagutvikling. Personlege eigenskapar vert vektlagt..

 

 

 

For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Anita Brevik tlf: 95 98 29 39

 

 

Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

 

 

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist: 19.02.14

 

Kommunevåpen lite format

BREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

 

 

Ferievikar i helse og omsorgssektoren sommaren 2014
Stilling med saksnr. 13/2719

 

Vi søkjer motiverte, fagleg engasjerte, sjølvstendige og interesserte medarbeidarar i alle tenestene i pleie og omsorgssektoren for sommaren 2014.

Vi kan tilby utfordrande og spennande arbeidsoppgåver i gode arbeidsmiljø ilag med erfarne kollegar.

Vi søkjer personar med erfaring frå pleie og omsorg, gjerne ferdig utdanna – eller under utdanning innan helse – og sosialfag. Personar med interesse for helsefaget, er positive og arbeidsvillige – er òg hjarteleg velkomne til å søkje.

 

Frå midten av juni til slutten av august treng vi ferievikarar på følgjande stadar:

 

 • Heimesjukepleien i indre – og ytre Bremanger.
 • Sjukeheimane Bremanger sjukeheim i Kalvåg og Svelgen bu- og servicesenter.
 • Bukollektiva Haugetun i Bremanger og Klokkartunet på Davik.
 • Tenestene for funksjonshemma i hogslia på Hauge og på Haugane i Svelgen.
 • Tiltaket psykisk helsevern i Svelgen – vikarane her treng erfaring.
 •  Legesekretær på Hauge , samt reinhaldar både på Hauge helsesenter og Svelgen helsesenter.

 

Vi treng vikarar til å rettleie, hjelp til pleie og til å ivareta dei daglege funksjonane. I tillegg til vikarar i direkte pasientkontakt, treng vi òg vikarar på reinhald, kjøkken og vaskeri.

Søkjarar til heimehjelp og i heimesjukepleie bør ha sertifikat til bil og gjerne moglegheit til å nytte privat bil.

 

Løn

Under 18 år: Løn etter tariff for unge arbeidstakarar.

Over 18 år: Begynnerløn 265.200 (ufaglært).

 

Ferievikarar som vert tilsette innan Helse og omsorg, og som er under 3-årig relevant høgskuleutdanning:

1. årsstudentar: årsløn 310.000

2. årsstudentar: årsløn 330.000

3. årsstudentar: årsløn 350.000

 

 

Etter fullført godkjend utdanning vert ein løna som fagpersonell elles i kommunen.

Tilsetjing skjer etter gjeldande lover og reglar.

 

Spørsmål kan du rette det til:

 

 

 

 

Dette er ein felles elektronisk søknad, så det er viktig at det går tydleg fram kor du søkjer, om du søkjer fleire stader og for kva tidsrom du søkjer.

 

Ved fleire av driftseiningane kan det vere aktuelt å forlenge engasjementet vidare utover i året eller i helgane.

 

Søknadane skal sendast via vårt digitale søknadssenter:
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Velkomen som søkjar til oss!

 

Søknadsfrist: 1. mars 2014

 

 

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 

 

 

Turistvert 
Stilling med saksnr. 14/165 

 

Ved turistinformasjonen i Kalvåg treng vi 2 turistvertar, frå juni til ca. medio august.

Stillinga er 100 %, inklusiv helg.

 

Ein søkjer etter ein utadvent og serviceinnstilt person helst over 18 år som har førarkort kl. B. Ein må kunne snakke norsk og engelsk flytande, og helst tysk.

Tilsetjing skjer etter gjeldande lover og reglar.

 

 

Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

 

Nærare opplysningar, ta kontakt med Ann Irene Gulestøl tlf 97 52 85 61

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist: 01.03.2014

 

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 

 

 

Ferievikar teknisk driftseining
Stilling med saksnr. 14/197 

Teknisk driftseining treng ferievikarar på Bremangerlandet.
Arbeidet vil i hovudsak omfatte stell av grøntareal og anna vedlikehald. Vi søkjer hovudsakleg etter personar over 18 år som har førarkort kl. B.

 

LØN

Under 18 år: Løn etter tariff for unge arbeidstakarar.
Over 18 år: Begynnarløn årsløn 262.100 (ufaglært).

 

Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.

• Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar

 

For informasjon om stillinga ta kontakt med oppsynsmann Terje Hauge tlf. 95 98 87 08.

 

Søknadane skal sendast via vårt digitale søknadssenter:
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

 

Treng du hjelp med å søkje elektronisk vend deg til Bremanger servicekontor.

Søknadsfrist: 01.03.14

 

Kommunevåpen lite format

 

Stilling med saksnr. 14/25

Ved Hauge oppvekst avd. Stasjonen barnehage er det ledig ei 80 % mellombels stilling som fagarbeider frå snarast og fram til 20.06.14.

 

 

 

 

Vi søkjar etter ein person med fagbrev innan barne- og ungdomsarbeid, men andre med erfaring og interesser for å jobbe med barn og unge kan og søkje.

Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Kåre Magne Moe tlf 95982948 eller fagleiar Liv Hauge Ryland tlf: 95982978

 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

Søknadsfrist: 17.01.14

Kommunevåpen lite formatStilling med saksnr. 14/34

Vi har ledig 100 % vikariat som fagleiar ved barnevernstenesta.
Stillinga er ledig frå 1.april 2014 – 1.juni 2015.

 

Vi søkjer etter sosionom eller barnevernspedagog med erfaring som fagleiar.
Ved intern tilsetting som fagleiar kan det vere aktuelt å tilsette sakshandsamar for same periode.
Vi ber søkjarar om å presisere i søknaden kva stilling som er aktuell.

Barnevernstenesta har i tillegg til fagleiar og merkantil 2.5 sakshandsamarstillingar.

Den som vert tilsett må ha førarkort og kunne disponere eigen bil.
Det må leggjast fram politiattest av nyare dato.

 Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Anita Brevik tlf 95982939 eller fagleiar barnevern Stine Mari Solheim tlf 91750143.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

Søknadsfrist: 03.02.14

 

Kommunevåpen lite formatLedig stilling som heimehjelp

Stilling med saksnr. 13/2723

Frå 01.01.14 er det ledig ei 50 % stilling som heimehjelp i Open omsorg indre, Svelgensområdet.

 Vi søkjer etter ein person som har erfaring med tilsvarande arbeid, eller som er interessert i å jobbe for eldre og pleietrengande. Den som vert tilsett må ha førarkort, og det er ønskjeleg å kunne disponere eigen bil.

 Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

 For nærare opplysningar om stillinga, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge, tlf: 95989310.

kjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

SØKNADSFRIST: 16. DESEMBER 2013.

Kommunevåpen lite formatStilling med saksnr.  13/2601

Ved Open omsorg ytre har vi 2 ledig stillingar:

80 % fast stilling som heimehjelp frå snarast.
Arbeidet består av praktisk bistand/heimehjelp ute i heimane til brukarane i våre tenester.
I denne stillinga er det turnus med arbeid kvar 3dje helg, og det kan bli aktuelt med 3 delt turnus. Personen må ha sertifikat.

25,35 % fast helgestilling frå snarast.
Ved Haugetun Bukollektiv er det ledig ei fast 25,35 % helgestilling som nattevakt med arbeid anna kvar helg. Nattevaktene er i dag kvilande 1:3.

Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

 For nærare opplysningar ta kontakt med driftssjef Karine Igland, tlf. 95982940.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 SØKNADSFRIST: 09.12.13.

 

 

BREMANGER KOMMUNE

 

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no

 Ledige lærarstillingar ved Svelgen oppvekst
Stilling med saksnr 13/2600

Vi har ledig 100 % vikariat for lærar f.o.m 01.02.14 t.o.m 31.01.15.
Fagønske : Kroppsøving og kunst og handverk.

Ved intern endring kan det bli ledig ei 80 % assistentstilling i same tidsrom.

Vi har og ledig ei 50 % lærarstilling frå snarast og ut skuleåret 2013/2014.

 

For nærare opplysningar ta kontakt med driftssjef Carina Solvåg tlf. 91658537.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter: www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist: 09.12.13

 

Kommunevåpen lite format

Bremanger kommune har for tida fleire ledige stillingar som sjukepleiar.
Stillinga har saksnummer 13/2517

 

Open omsorg indre
På sjukeheimen i Svelgen er det ledig eit 100 % årsvikariat frå 01.02.14.
Ved heimesjukepleien i Svelgen er det ledig 100 % vikariat frå snarast. Stillinga kan bli omgjort til fast stilling.

Open omsorg ytre
Ved heimesjukepleien i ytre Bremanger har vi ledig 100 % vikariat frå snarast. Stillinga kan bli omgjort til fast stilling.

Bremanger sjukeheim
Vi har ledig eit 100 % vikariat ved sjukeheimen i Kalvåg frå 01.01.14 til 31.12.14. Stillinga kan bli gjort fast stilling etter endt vikariat.

Vi søkjer etter offentleg godkjende sjukepleiarar

. Bremanger sjukeheim og Open omsorg ytre Bremanger har forhandlingsturnus der dei tilsette i stor grad er med og påverkar når dei skal jobbe.

 Bremanger kommune kan tilby:

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass
 • Nyutdanna sjukepleiarar vil få ei årsløn på kr 370.000.
 • Godt fagleg miljø

For nærare opplysningar om stillingane, ta kontakt med:
Driftssjef Hilde Gretha Hauge, Open omsorg indre, tlf.95989310.
Driftssjef Karine Igland, Open omsorg ytre, tlf.95982940.
Driftssjef Anne Karin Svarstad, Bremanger sjukeheim, tlf.95982944.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter:
http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

SØKNADSFRIST. 02.12.13

Kommunevåpen lite formatBREMANGER KOMMUNE

 Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

 KULTURKONSULENT
STILLING MED SAKSNR  13/1489

Ved driftseining kultur er det ledig 100 % fast stilling som kulturkonsulent.

Driftseining kultur i Bremanger kommune har ansvar for kommunen sitt arbeid i heile kulturområdet med eigne fagleiarar for kulturskule, bibliotek og barne og ungdomsarbeid. Driftseininga har i dag litt over 10 årsverk fordelt på dei ulike fagområda. No skal kulturkonsulenten vår bli pensjonist og vi søker ein etterfølgjer.

  Arbeidsoppgåver vil vere:

 •Administrative oppgåver i kultureininga

•Kontakt med lag og organisasjonar

•Ansvar for gjennomføring av Den Kulturelle Skulesekken og Den kulturelle spaserstokken.

•Sakshandsaming

•Handsaming av oppgåver innan idrett og friluftsliv, blant anna spelemiddelsøknadar

•Andre oppgåver i samråd med kultursjefen

 Kvalifikasjonar for stillinga:

 Vi er på utkikk etter ein medarbeidar med høgre kulturfagleg utdanning (bachelor eller tilsvarande). Søkjar må ha god munnleg og skriftleg framstillingsevne. Relevant arbeid frå kulturfeltet er ønskeleg. Du har god økonomiforståing. Personleg dugleik og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vår nytilsette er ein resultatorientert medarbeidar med vilje og evne til å sette i gang og organisere ulike tiltak og aktivitetar.Vi ønskjer ein med erfaring frå det frivillige organisasjonslivet. Kulturkonsulenten må kunne drive sjølvstendig sakshandsaming for eininga.

 Du er

•Sjølvstendig, service og løysingsorientert.

•Liker å jobbe i eit aktivt team der sin samarbeider på tvers av fagfelta.

•Villig til å møte lag og organisasjonar på kveldar og i helgar.

 Administrasjon språk er nynorsk.

 
Nærare opplysningar, ta kontakt med kultursjef Espen Frøysland, tlf 95985265.

 

Bremanger kommune kan tilby: 

 • God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 • Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
 • Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

  

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

 Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 SØKNADSFRIST:    15.08.13

 

kommunevåpenBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

LEDIGE LÆRARSTILLINGAR
STILLING MED SAKSNR  13/1093

Oppvekstsentra inneheld skular og barnehagar. Alle oppvekstsentra er med i PALS, og dei som vert tilsette er forplikta til å jobbe etter PALS-modellen.

Vi har ledig følgjande stillingar frå 01.08.13:

Svelgen oppvekst:

• Inntil 2 faste 100 % stillingar som allmennlærar.

Kalvåg oppvekst:

• 50 % fast stilling som lærar. Stillinga er knytt til spes.ped.

Kolset oppvekst:

• Inntil 50 % vikariat som allmennlærar skuleåret 2013/14.

Det er viktig at det går tydeleg fram av søknadane kvar du søkjer arbeid. Dersom du søkjer ved fleire av driftseiningane, prioriter ønska dine.

Det må leggjast fram politiattest av nyare dato.

Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

Kalvåg oppvekst:  Konstituert driftssjef Dag Magne Nigardsøy, tlf. 95 98 29 85.
Kolset oppvekst: Driftssjef Bjørg Olsbø,    tlf. 95 98 60 30.
Svelgen oppvekst:  Driftssjef Carina Solvåg,    tlf. 91 65 85 37.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

 

Søknadsfrist:  07.06.13

kommunevåpenBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

LEDIG STILLING SOM FAGLEIAR SKULE – DAVIK OPPVEKST
STILLING MED SAKSNR  13/1090

Ved Davik oppvekst er det frå 01.08.13 ledig ei 30 % vikariat som fagleiar skule.

Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere: Pedagogisk utviklingsarbeid, organisering av undervisninga, vikararbeid, arbeid med orden og åtferd og organisering av eksamen og større prøver.

Vi søkjer etter er ein person med gode leiareigenskapar og med godkjend skulefagleg og pedagogisk utdanning. Den som vert tilsett, må vere utviklingsorientert, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide målretta.

Nærare opplysingar om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef
Helge Bakke, tlf. 95 98 52 64.

Det må leggjast fram politiattest av nyare dato.

Bremanger kommune kan tilby:

God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.
Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening
 

SØKNADSFRIST:  07.06.2013

 

kommunevåpenBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.
LEDIG STILLING SOM FAGLEIAR SKULE – HAUGE OPPVEKST

STILLING MED SAKSNR  13/1089

Ved Hauge oppvekst er det frå 01.08.13 ledig ei 100 % fast stilling som fagleiar.
Stillinga er delt i fagleiar skule og undervisning.

Arbeidsoppgåver vil mellom anna vere: Pedagogisk utviklingsarbeid, organisering av undervisninga, vikararbeid, arbeid med orden og åtferd og organisering av eksamen og større prøver.

Vi søkjer etter er ein person med gode leiareigenskapar og med godkjend skulefagleg og pedagogisk utdanning. Den som vert tilsett, må vere utviklingsorientert, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide målretta.
Nærare opplysingar om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef
Kåre Magne Moe, tlf. 95 98 29 48.

Det må leggjast fram politiattest av nyare dato.

Bremanger kommune kan tilby:

God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening
 

SØKNADSFRIST:  07.06.2013

kommunevåpenBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

Ledige stillingar for fagarbeidarar innan oppvekstsektoren

STILLING MED SAKSNR  13/974

Oppvekstsentra inneheld skular og barnehagar. Alle oppvekstsentra er med i PALS, og dei som vert tilsette er forplikta til å jobbe etter PALS-modellen.

Davik oppvekst:

• 100 % fast fagarbeidarstilling, avd. barnehage.
• 75 % fast fagarbeidarstilling, avd. barnehage.
• 100 % vikariat for fagarbeidar, avd. barnehage.
• 50 % fast fagarbeidarstilling, avd.skule.

Kalvåg oppvekst:

• Det kan bli ledig 80 % fast fagarbeidarstilling, avd.skule.

Svelgen oppvekst:

• 89 % fast fagarbeidarstilling, avd. skule.
• Inntil 2 faste 100 % fagarbeidarstillingar, avd.barnehage.
• Inntil 2 vikariat, 100 % fagarbeidarstillingar, avd. barnehage.
Vi søkjer etter personar med fagbrev innan barne- og ungdomsarbeid, men andre med erfaring og interesse for å jobbe med barn og unge kan og søkje.

Det er viktig at det går tydeleg fram av søknadane kvar du søkjer arbeid. Dersom du søkjer ved fleire av driftseiningane, prioriter ønska dine.

Nærarer opplysningar om stillingane kan du få ved å ta kontakt med driftssjefen ved kvar driftseining:

Davik oppvekst: Driftssjef Helge Bakke      Mob.  95 98 52 64.
Kalvåg oppvekst: Konstituert driftssjef Dag Magne Nigardsøy  Mob.  95 98 29 85.
Svelgen oppvekst:  Driftssjef Carina Solvåg      Mob.  91 65 85 37.
For alle stillingane gjeld:

• Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
• Politiattest av nyare dato må leggjast fram.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass.
• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
 

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening
Søknadsfrist:  07.06.13

kommunevåpenBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.
Ledige 100 % stillingar ved Aktiv Jobb

STILLING MED SAKSNR  13/904

Vi skal auke opp med to 100 % faste stillingar ved Aktiv Jobb. Stillingane er ledig frå september. Ein av dei tilsette skal primært jobbe på avdeling Fossestranda i ytre Bremanger, og den andre primært ved avdeling Bakarhuset i Svelgen.

Vi søkjer etter vernepleiarar eller aktivitørar, men andre med pedagogisk eller helse- og sosialfagleg kompetanse er velkomne til å søkje. Ved tilsetjing vil vi legge stor vekt på personleg eignaheit for stillinga.

Aktiv Jobb er eit arbeids- og aktivitetstilbod med tilrettelagt arbeid og aktivitetar. Vi har to avdelingar, Bakarhuset i indre og Fossestranda i ytre del av kommunen. Brukarane våre kan ha tilbod kombinert på begge avdelingane og dei tilsette må difor vere fleksible med omsyn til kor arbeidet skal utførast.

 Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
• Barnehageplass og hjelp til å skaffe bustad.
• Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø.

For nærare opplysningar om stillingane ta kontakt med kommunalsjef Randi Ytrehus, tlf. 95988907 eller fagleg leiar Arne Loftheim, tlf. 95982930.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening
SØKNADSFRIST:   07.06.13

kommunevåpenBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

LEDIGE STILLINGAR I OPEN OMSORG YTRE
STILLING MED SAKSNR  13/926

Vi lyser ut etter fleire tilsette då “gamle” og «nye» brukarar skal flytte inn i heilt nye, og tilpassa leilegheiter på Hauge. Leilegheitene er organiserte i eit “bufellesskap» med tilhøyrande bustad for avlastning og personalbase.Vi planlegg oppstart medio september 2013, og tek atterhald om nøyaktig dato for tilsetjing.

Vi søkjer etter:
1. 
100 % vernepleiar.
100 % sjukepleiar.
100 % helsefagarbeidar/barne-og ungdomsarbeidar.

Turnus er tenkt lagt opp med alternative arbeidstider, med langvakter og lengre fri mellom arbeidsøktene -  med atterhald om godkjenning.  Arbeid kvar 3dje helg – 2delt turnus.

2. 
100 % vernepleiar.
80 % helsefagarbeidar/ barne – og ungdomsarbeidar.

Andre med relevant erfaring og interesse kan og søkje på dei ledige stillingane.

Turnus er tenkt lagt opp med alternative arbeidstider. Det vil bli vanlege vakter i kombinasjon med langvakter – med atterhald om godkjenning. Turnusen er 3-delt og med arbeid kvar 3dje helg.

Vi søkjer etter fleksible og positive medarbeidarar, både menn og kvinner, og ved tilsetjing vil vi leggje vekt på personlege eigenskapar.

Arbeidet vil bli variert med gode moglegheiter for personleg og fagleg utvikling, og ein får vere  med i etableringa av ein ny, trygg og god bustad.

Det må leggjast fram politiattest av nyare dato.
 

Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
• Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass

 

Nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Karine H. Igland, tlf: 95 98 29 40.
Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening

Søknadsfrist:  03.05.13

kommunevåpenBREMANGER KOMMUNE

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med om lag 4.000 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

Ledig stilling som driftssjef for Open omsorg indre

STILLING MED SAKSNR  13/903

Driftssjefen for Open omsorg indre skal flytte frå kommunen, og vi søkjer etter hennar etterfølgjar. Stillinga er ledig frå snarast.

Driftssjefen for Open omsorg indre har det økonomiske, faglege og administrative ansvaret for heimebaserte tenester og institusjonstilbod for eldre og mennesker med nedsett funksjonsevne i indre del av kommunen. Dette omfattar Svelgen- og Davikområdet.
Næraste overordna er kommunalsjef for helse- og omsorg.

Vi søkjer etter ein person med offentleg godkjenning som sjukepleiar, men har du anna helse- eller sosialfagleg høgskuleutdanning kan du og søkje. Formal- eller realkompetanse innan leiing er ønskeleg. Vi vil legge stor vekt på personlege eigenskapar, og vil tilsetje ein leiar som er utviklingsorientert og har gode evner til samhandling.

Vi er i gang med planlegging av eit nytt omsorgssenter i kommunesenteret Svelgen, og den som vert tilsett vil få delta i dette arbeidet.
 
Administrasjonsspråket i kommunen er nynorsk.

Bremanger kommune kan tilby:

• God pensjonsordning og heildøgns forsikring.
• Løn etter avtale.
• Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar.
• Barnehageplass og hjelp til å skaffe bustad.
• Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø.
Nærare opplysningar om stillinga får du ved å ta kontakt med kommunalsjef Randi Ytrehus, tlf. 95988707 eller driftssjef Lillian Hareide, tlf. 95989310.

Søkjarlista er offentleg, og opplysningar om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar ikkje ønskjer det.

Søknad skal sendast via vårt digitale søknadssenter http://www.bremanger.kommune.no/sjolvbetening
Søknadsfrist: 03.05.13

Bremanger kommune


BNR
Bremanger